جلبک دریایی: فقط 1 گرم از کلپ شامل 460 - 1000٪ از RDI است

ماهی: 3 اونس (85 گرم) از ماهی کاد پخته 66 درصد از RDI ارائه می دهد

فراورده های لبنی: یک فنجان ماست ساده در حدود 50٪ از RDI فراهم می کند

تخم مرغ: یک تخم مرغ بزرگ 16 درصد از RDI فراهم می کند.

با این حال، به خاطر داشته باشید که این مقدار تا حد زیادی می تواند متفاوت باشد ید عمدتاً در خاک و دریا پیدا شده است به طوری که اگر خاک از ید فقیر باشد همچنین مواد غذایی در حال رشد در آن نیز دارای کمبود ید خواهد بود.

برخی از کشورها با افزودن ید به نمک، کمبود ید را کاهش داده اند و با موفقیت به کاهش شدید مشکل کمبود ید پاسخ داده اند