هنگام استفاده از مواد اکسیدان اگر غلظت موادی که روی سر گذاشته می شود بیش از اندازه باشد، این مواد باعث ایجاد سوختگی پوست کف سر می شوند، زیرا به سرعت با پروتئین های پوست و مو ترکیب می شوند و می توانند حالت سوختگی روی پوست به وجود بیاورند.