در مواردی که آلرژی سیب شدید نیست، بهترین درمان برای فرد عدم مصرف است. در برخی موارد، افراد مبتلا به سندرم آلرژی دهان ممکن است بتوانند سیب را به صورت پخته و یا کمپوت شده مصرف کنند، زیرا سیب های پخته شده با کاهش اثر پروتئین از ایجاد آلرژی جلوگیری می کنند. فردی که نسبت به سیب یا سایر مواد واکنش آنافیلاکتیک می دهد به کمک های اورژانسی نیاز دارد.