درمان ابتدایی داکسی سیکلین و سفتریاکسون است. در زنان حامله بجای داکسی سایکلین معمولاً از آموکسی سیلین استفاده می‌شود.

کنه کرچک یکی دیگر از عوامل بیماری لایم است.