در درماتومیوزیت ممکن است علائم مفصلی، ریوی و به ندرت قلبی نیز دیده شود. فرم اطفال همراه با واسکولوپاتی است. در نوع بالغین ممکن است درماتومیوزیت همراه با بدخیمی دیده شود. شایع‌ترین بدخیمی همراه، سرطان پستان، سرطان ریه، سرطان معده و سرطان دستگاه تولید مثل در زنان است. شروع بدخیمی ممکن است جلوتر، همزمان یا به دنبال شروع درماتومیوزیت باشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ریسک ایجاد بدخیمی ۲ سال بعد از تشخیص درماتومیوزیت کاهش می‌یابد.