بسیار خونساز ـ یک غذای مناسب برای افراد در

سنین رشد (باعث افزایش قد در این سنین میشود) ـ غذای بسیار عالی

برای زنان باردار ـ یک غذای مناسب برای درمان افسردگی و ضعیفی