آب مروارید. در آب مروارید لنز طبیعی چشم کدر می شود برخی از رنگ ها شسته به نظر می رسند بر خلاف کوررنگی ژنتیکی، این آسیب رنگی پس از عمل آب مروارید اصلاح خواهد شد.


تیاگابین. این داروی ضد صرع برای مدیریت علائم صرع مورد استفاده قرار می گیرد اما ممکن است همچنین دید رنگی را تا 41 درصد در طول استفاده کاهش دهد.

نوروپاتی اپتیک ارثی لبر (LHON).  این وضعیت یک بیماری ارثی است که بیشتر در مردان شایع است    LHON یک نوع از نوروپاتی نوری است که به کوری رنگ قرمز و سبز منجر خواهد شد.