پیشگیری از تماس با سیب بهترین درمان برای افراد مبتلا به آلرژی سیب است. افراد مبتلا به آلرژی سیب باید از خوردن سیب های خام خودداری کرده و باید نسبت به سایر مواد غذایی و میوه های دیگر نیز بررسی انجام شود. برخی از افراد مبتلا به سندرم آلرژی دهان می توانند سیب ها را به صورت پخته شده مصرف کنند، اما کسی که حساسیت شدید به سیب دارد، باید همیشه EpiPen همراه خود داشته باشد.